Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mo-Tech Industries BV gevestigd te Wijchen, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem op 17-04-2013, onder nummer 57749922.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Artikel 1.
Algemeen

1. Mo-Tech Industries BV, hierna te noemen Mo-Tech, houdt zich bezig met het drijven van een onderneming op het gebied van; het ontwikkelen, produceren, handelen in en exploitatie van fietsen, in het bijzonder fietsen op maat, en aanverwante fietsonderdelen en –accessoires; alsmede het ontwikkelen, produceren, handelen in en exploitatie van (al dan niet beschermende) bedrijfskleding – met name ten behoeve van defensie en wetshandhaving- en aanverwante accessoires, daaronder begrepen de im- en export van daartoe benodigde goederen en het verrichtten van dienstverlenende activiteiten met betrekking tot vorenstaande.
2. Mo-Tech is een handelsnaam. Mo-Tech houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.

Artikel 2.
Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mo-Tech in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst;
Zakelijke afnemer: een Afnemer die voor zakelijk of professioneel gebruik Producten afneemt bij Mo-tech;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Mo-Tech en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Producten: Fietsen, fietsonderdelen en accessoires; bedrijfskleding in de ruimste zin van het woord en aanverwante zaken tezamen;
Documentatie: de door of namens Mo-Tech ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Fietsen en/of Kleding en Accessoires voor gebruik door Afnemer;
Dienstverlening: de door of namens Mo-Tech al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder onderhoud, reparatie, clinics (workshops), zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
Order: iedere opdracht van Afnemer aan Mo-Tech;
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Mo-Tech aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven;
Overmacht: Elke van de wil van Mo-Tech onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Mo-Tech kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Mo-Tech of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3.
Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Mo-Tech en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Mo-Tech uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mo-Tech, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 3A. Uitvoering van de overeenkomst

1. Mo-Tech zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mo-Tech het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mo-Tech aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mo-Tech worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mo-Tech zijn verstrekt, heeft Mo-Tech het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Mo-Tech de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 3B. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Mo-Tech derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

Artikel 3C. Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mo-Tech zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Mo-Tech de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Mo-Tech daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
5. In afwijking van lid 3 zal Mo-Tech geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 3D. Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 3E. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Mo-Tech.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Mo-Tech de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Mo-Tech slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 3F. Honorarium 

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. 
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Mo-Tech geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien Mo-Tech met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Mo-Tech niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Mo-Tech mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Mo-Tech kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 4.
Aanbiedingen, totstandkoming
van de Overeenkomst en opgave
en aanduiding van Producten

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Mo-Tech niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Mo-Tech een Order schriftelijk aanvaardt of door Mo-Tech uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3. Alle opgaven door Mo-Tech van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Mo-Tech kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. Mo-Tech behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
5. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mo-Tech niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 5.
Afwijkingen en aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Mo-Tech zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6.
Afleveringstermijnen

1. Een door Mo-Tech opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Mo-Tech geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Mo-Tech, op de door die toeleveranciers aan Mo-Tech verstrekte gegevens.
2.Indien Mo-Tech voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Mo-Tech.
3. Voor een Consument geldt dat levering binnen 30 dagen na acceptatie van de order zal plaatsvinden. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal Mo-Tech daarover tijdig met Consument contact opnemen. In dat geval heeft Consument het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
4. Opgegeven levertijden ten behoeve van een Zakelijke Afnemer zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Mo-Tech derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn wordt gelaten om alsnog te presteren.
5. Indien een Zakelijke Afnemer weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Mo-Tech voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
6. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
7. Mo-Tech heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7.
Aflevering en risico

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Mo-Tech de wijze van verzending
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
3. De Zakelijke Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Mo-Tech zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen

Artikel 8.
Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand 

Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde Producten zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan Mo-Tech te retourneren. Mo-Tech zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terug betalen, onder de navolgende voorwaarden: 
1. Producten zijn niet aangekocht in één van de fysieke vestigingen van Mo-Tech (bijv. betalen/pinnen-bij-afhalen).
2. Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik.
3. Verzegelde producten, zoals software, waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, worden niet teruggenomen.
4. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
5. De retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van Mo-Tech zijn.
6. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer.
7. Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieлn of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en Documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd danwel uitgewist te zijn.

Artikel 9.
Garanties 

1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Mo-Tech gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Mo-Tech Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Mo-Tech gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld. 
3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Mo-Tech op grond van de wet en de Overeenkomst.
4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 9.1 of (II) 9.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van Mo-Tech op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van Mo-Tech op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Mo-Tech gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Mo-Tech en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Mo-Tech in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughalen zijn voor Afnemer. 

Artikel 10.
Garantien

1. Mo-Tech biedt een garantietermijn van 1 jaar op de Producten die Mo-Tech aan Afnemer levert, tenzij in de Overeenkomst een afwijkende garantietermijn is overeengekomen. 
2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 2 maanden na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. 
3. Normale slijtage, zoals normale gebruiksslijtage bij kleding, vallen niet onder de gegeven garanties. 

Artikel 11.
Eigendomsvoorbehoud

1. Alle Producten blijven eigendom van Mo-Tech, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Mo-Tech verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

2. Voordat de eigendom van de Producten op Zakelijke Afnemer is overgegaan, is Zakelijke Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Zakelijke Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Mo-Tech eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Zakelijke Afnemer's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. 
3. Indien en zolang Mo-Tech eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Mo-Tech onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Mo-Tech op Mo-Tech's eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden. 
4. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Zakelijke Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Mo-Tech. Zakelijke Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven. 

Artikel 12.
Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle artikelen, Documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door Mo-Tech aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Mo-Tech of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Mo-Tech en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2. Mo-Tech verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Mo-Tech zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. 
3. Afnemer zal Mo-Tech onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Mo-Tech bevoegd daartegen - mede namens Afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Mo-Tech zijn medewerking verlenen.
4. Mo-Tech behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 13.
Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Mo-Tech, uitgedrukt in EURO's, en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld bij product en/of betaalmethode, worden er geen overige kosten zoals verzendkosten of verpakkingskosten berekent. 
2. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Mo-Tech op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst. 

Artikel 14.
Aansprakelijkheid en Vrijwaring

1. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan Mo-Tech betalen. Alle betalingen zullen op een door Mo-Tech aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald (onder rembours), zal dit geschieden in contanten, via pin of op andere wijze zoals aangegeven door de bezorgdienst. Indien vooruitbetaald wordt zal dit geschieden middels overboeken, creditcardbetaling, iDEAL of op een andere wijze zoals aangegeven in het winkelmandje van de webshop. 
2. Alle aan Mo-Tech in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding door Afnemer worden voldaan. De Zakelijke Afnemer is verder niet bevoegd tot verrekening. Zakelijke Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Mo-Tech op te schorten. 
3. Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%. 
4. Indien Afnemer jegens Mo-Tech in verzuim is, is hij verplicht Mo-Tech de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.
5. Indien Mo-Tech, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel. 
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Mo-Tech en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Mo-Tech onmiddellijk opeisbaar zijn. 
7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15.
Aansprakelijkheid en Vrijwaring

1. Mo-Tech is - behoudens grove schuld of opzet van haar (of haar leidinggevend personeel) en behoudens voorzover dwingend recht zich hiertegen verzet - niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die een Zakelijke Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.  
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Mo-Tech te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Mo-Tech aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (inclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Mo-Tech in geen geval meer bedragen dan de prijs (inclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Mo-Tech in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. 
3. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Mo-Tech (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer Mo-Tech vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Mo-Tech alle schade vergoeden die Mo-Tech lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. 

Artikel 16.
Overmacht

1. Indien Mo-Tech door Overmacht niet haar aan verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-) vergoeding, behoudens voorzover uit artikel 6:78 BW iets anders voortvloeit. 
3. Mo-Tech zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen. 
4. Mo-Tech heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mo-Tech haar verbintenis had moeten nakomen.
5. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Mo-Tech opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mo-Tech niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
6. Indien Mo-Tech bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17.
Verplichtingen van Afnemer 

1. Afnemer zal aan Mo-Tech alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Mo-Tech benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan. 
2. Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Fietsen, Kleding, accessoires en van de door Mo-Tech te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens. 
3. Indien is overeengekomen dat Afnemer Sportartikelen of Overige bij Mo-Tech aangekochte artikelen ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. 
4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Mo-Tech staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Mo-Tech het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Mo-Tech in rekening te brengen. 

Artikel 18.
Overdracht van rechten en verplichtingen 

1. Het is Mo-Tech toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Mo-Tech worden overgedragen zal Mo-Tech Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer te allen tijde het recht de Overeenkomst te ontbinden. Mo-Tech is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden. 
2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mo-Tech. 

Artikel 19.
Geschillen 

1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 
2. Onopgeloste geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Mo-Tech. Niettemin heeft Mo-Tech het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Contact

Mo-Tech Industries BV
Industriepark 14
6603 BG Wijchen
The Netherlands

+31 (24) 3737740
info@mo-tech.nl

Google Maps